Previous

Lektorat Języka Niemieckiego
Lektorzy:

mgr Renata Jóźwiak,

Zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego trwają 2 lata i kończą się egzaminem po 4 semestrze.

Istnieje możliwość przygotowania się i zdawania egzaminów do międzynarodowych certyfikatów językowych: z języka angielskiego : Pearson Test of English z języka niemieckiego: Zertifikat Deutsch für Ausländer.

Główne cele zajęć językowych:

Poznanie i usystematyzowanie słownictwa ogólnego oraz terminologii używanej w dziedzinach związanych z kierunkiem studiów na poziomie B1 i B2. Wykształcenie umiejętności w zakresie zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii. Po zakończonych kursach studenci posiadają wiedzę w zakresie słownictwa ogólnego na poziomie B2 rozumieją teksty pisane i mówione na poziomie B2, posiada wiedzę z zakresu gramatyki języka obcego na poziomie B2

Ogólne wymogi dotyczące nauczania języka obcego ogólnego i specjalistycznego dla wszystkich wydziałów i kierunków:
Umiejętność prezentacji: każdy student jest zobowiązany do przeprowadzenia, co najmniej 1 prezentacji w czasie trwania całego lektoratu, ( w którym/ych semestrze/rach zależy od prowadzącego).
Umiejętność korespondencji biznesowej: CV, listu motywacyjnego, listu ze skargą, listu z prośbą o informacje (wg potrzeb dla danego kierunku).
Znajomość podstawowego słownictwa związanego ze studiowaną dziedziną. Odczytywanie informacji z diagramów, grafów, wykresów, prowadzenie rozmów, tłumaczenie tekstów.