Previous

Studium Języków Obcych


22-100 Chełm,
ul. Wojsławicka 8b pok. 003
tel. (82) 562 06 03


Kierownik Studium: mgr Renata Jóźwiak

Dyżury:
poniedziałek 9.30 - 10.30
czwartek 9.30 - 10.30


Lektorzy: Język angielski:
 • mgr Bandzul Agnieszka
 • mgr Kontek Izabela
 • mgr Kulesza Tomczyk Dorota
 • mgr Nafalska Karolina
 • mgr Tustanowska Ewa
 • mgr Wolska Monika
 • mgr Maciej Niedzielski
Język niemiecki:
 • mgr Renata Jóźwiak
Język łaciński:
 • mgr Zofia Kupińska-Janiec

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH ( SJO ) realizuje nauczanie :

 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • języka łacińskiego

Zajęcia prowadzone są na następujących poziomach zaawansowania:
- podstawowy
- podstawowy wyższy
- średnio zaawansowany
- zawansowany.

Określenie poziomu zaawansowania odbywa się na podstawie testu pisemnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej

Studium Języków Obcych zapewnia:

 • opracowanie programu dla grupy i dostosowanie go do potrzeb słuchaczy;
 • opracowanie materiałów dydaktycznych adekwatnych do programu nauczania;
 • opracowanie materiałów testowych;
 • przeprowadzenie testów wewnętrznych i końcowych;
 • konsultacje indywidualne z lektorem;
 • monitoring i kontrolę przebiegu zajęć w tym:
  - prowadzenie dokumentacji zajęć
  - kontrolę frekwencji słuchaczy

Nauka obejmuje:

 • język ogólny.
 • język ogólny z elementami języka branżowego.
 • komunikację w języku ogólnym i branżowym.
 • zajęcia tematyczne.
 • konwersacje.
 • gramatykę.

Lektorat każdego języka realizowany jest według wcześniej podanego programu syllabusa. Student otrzymuje wykaz tematów obowiązujących na egzaminie. Zapisy na dany język prowadzi SJO (wcześniej w Dziekanatach podany jest komunikat o zapisach).

Nauczanie języków obcych na studiach stacjonarnych

Lektoraty językowe obejmują łącznie w zależności od kierunku studiów od 120 do 180 godzin zajęć obowiązkowych z jednego wybranego języka obcego. Kształcenie językowe trwa odpowiednio od 4 do 6 semestrów .

Założenia wymiaru godzin

I rok nauki: lektorat w wymiarze 60 godzin wybranego języka
II rok nauki: lektorat w wymiarze 60 godzin wybranego języka
III rok nauki: lektorat w wymiarze 30 lub 60 godzin wybranego języka

Ogólne założenia programowe

Program nauczania uwzględnia różne poziomy zaawansowania językowego - dotyczy języka ogólnego oraz języka branżowego z dziedziny kierunku studiów, integracji europejskiej i wspiera proces wytwarzania kompetencji zawodowej.

I rok nauki: Język ogólny związany z życiem codziennym.
II rok nauki: Kontynuacja.
III rok nauki: Język branżowy i specjalistyczny związany z kierunkiem studiów; możliwość uzyskania certyfikatu ze znajomości wybranego języka.

Nauczanie języków obcych na studiach niestacjonarnych

Lektorat językowy obejmuje 4 semestry obowiązkowych zajęć z jednego wybranego języka obcego. Treść kształcenia uwzględnia tematykę języka ogólnego z elementami słownictwa branżowego związanego z kierunkiem studiów.

Lektorzy SJO

Zespół lektorów Studium Języków Obcych liczy 18 osób (w tym 5 osób zatrudnionych na stałe, pozostali w ramach umowy o dzieło). Legitymują się oni nie tylko znakomitą znajomością języka, ale i odpowiednim przygotowaniem metodycznym, doświadczeniem i pasją w nauczaniu języków obcych. Lektorzy Studium Języków Obcych stale rozwijają się zawodowo poprzez: warsztaty przedmiotowo-metodyczne i psychologiczne; lekcje koleżeńskie, hospitacje, szkolenia zewnętrzne, udział w konferencjach krajowych, szkolenia językowe za granicą. Dobór lektora do każdej grupy lub zajęć indywidualnych jest uzależniona od rodzaju zajęć, tematyki i specyfiki grupy. Podczas zajęć wykorzystywane są oprócz powszechnie uznanych podręczników do nauczania języków obcych również materiały dydaktyczne, samodzielnie opracowane przez lektorów. Nauczyciele prowadzą konsultacje dla studentów w ramach dyżuru.

W SJO zatrudnieni są lektorzy, którzy udzielają wszelkich informacji związanych z egzaminami na certyfikaty językowe oraz prowadzą zajęcia przygotowujące do tych egzaminów.

Dla studentów uczących się języka angielskiego jest możliwość uzyskania stypendiów na Uniwersytecie Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Warunkiem takiego stypendium jest zdanie egzaminu językowego TOEFL.

Metody nauczania

Lektorzy Studium Języków Obcych stosują szereg nowoczesnych metod dydaktycznych i technik pracy z grupami. Uczą aktywnego i swobodnego posługiwania się językiem angielskim, niemieckim i francuskim. Opierają się na metodach komunikatywnych rozwijających cztery podstawowe sprawności: mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu czytanego.

Materiały szkoleniowe

Studium Języków Obcych dostarcza słuchaczom dodatkowe materiały dydaktyczne. Studium dysponuje najnowszymi i stale uzupełnianymi materiałami uznanych krajowych i światowych wydawnictw językowych, a także materiałami własnymi.

Dydaktyka w SJO

 1. Rozwijanie umiejętności działania na płaszczyźnie komunikacyjnej interpersonalnej. Dzięki działaniu na płaszczyźnie komunikacyjnej studenci stają się zdolni do samodzielnej nauki, potrafią pracować w zespole i komunikować się oraz mają poczucie odpowiedzialności i są krytyczni, a także zdobywają kwalifikacje potrzebne do wykonywania pracy zawodowej, do kontynuowania studiów czy też przekwalifikowania się. Sprawności na płaszczyźnie komunikacyjnej wprowadza się od samego początku w sposób zintegrowany, aby studenci mogli działać automatycznie i poprawnie kojarzyć w realnych sytuacjach językowych.
 2. Student ma wpływ ma treści i przebieg zajęć oraz na dobór materiałów . Zajęcia stanowią szansę do aktywizacji posiadanej przez niego wiedzy oraz dla rozwoju jego aktywności, kreatywności, inicjatyw i pomysłów. Należy również uwzględnić fakt, że studenci reprezentują rozmaite typy uczenia się, a także różnią się między sobą nawykami związanymi z nauką oraz nabytą wcześniej wiedzą. Lekcje języka obcego mają sprawić, by studenci uwierzyli, że są zdolni do porozumiewania się w tym samym języku. Także słabsi językowo studenci powinni w trakcie zajęć nabrać odwagi i zyskać szansę aktywnego uczestniczenia w nich.
 3. Uwrażliwienie na relacje pomiędzy własną kulturą a obcymi kręgami kulturowymi. Interkulturowe realioznawstwo stanowi podstawowe kryterium zarówno dla nauczyciela języka na poziome ogólnym, jak i dla nauczyciela języka specjalistycznego przydatnego w pracy zawodowej. Wyznacza ono także dobór tematów i tekstów, które powinny inspirować do kognitywnego, afektywnego i kreatywnego podejścia do krajów, których języki są nauczane. Interkulturowe realioznawstwo powinno uwrażliwić studentów na to, co nieznane i sprawiać, by uczący się rozpoznawali stereotypy i nauczyli się właściwego stosunku do nich.
 4. Rozwijanie umiejętności kształcenia ustawicznego i samokształcenia. Oznacza to, że studenci przyswajają sobie techniki i strategie uczenia się, zdobywają umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i przenoszenia nowo zdobytej wiedzy i strategii na inne dziedziny. To również rozszerzenie kompetencji dokształcania się i samodzielnej nauki.